Värden och vision

Verksamhetsidén, värden och visionen

Verksamhetsidén

Recser Ab fungerar som den producentsammanslutning för batteri- och ackumulatorproducenter som avses i avfallslagen. Till dess uppgifter hör att å sina kontraktproducenters vägnar sköta om återvinningen samt främjandet av återvinningen av batterier och ackumulatorer tryggt, i enlighet med de lagstadgade kraven, kostnadseffektivt och på så sätt att det är lönsamt och enkelt för producenter att sköta sitt producentansvar genom dem.

Värden
 • Ansvarighet
  • Vi ansvarar för våra handlingar till ägarna, producenter såsom andra intressentgrupper
  • Vi erbjuder återvinningstjänster tryggt, kostnadseffektivt och genom att belasta miljön så lite som möjligt
  • Vi följer giltig lagstiftning och myndigheternas regleringar i alla våra operationer
 • Opartiskhet
  • Vi bemöter alla producenter opartiskt och rättvist
  • Vi ser till att kostnaderna distribueras jämt och rättvist mellan alla producenter
 • Expertis
  • Vi utvecklas ständigt som experter inom återvinning och avfallsbehandling och utvecklar insamlingssystemen, transportlogistiken och återvinninger tillsammans med våra partners
  • Vi utnyttjar den bästa teknologin, kunnandet och de bästa innovationerna som ekonomiskt sätt möjligt
 • Verksamhetens öppenhet och transparens
  • Vi informerar och kommunicerar allt på ett öppet och tydligt sätt
  • Vår återvinningsprissättning är transparent
Vision

Recser Ab framställer återvinningstjänsterna så professionellt, tryggt och kostnadseffektivt att det är för producenter genuint det bästa alternativet att sköta sina producentansvarsskyldigheter genom dem, med tanke på tidshantering, kostnader såsom anseende.