18.6.2010

Säker återvinning av batterier och ackumulatorer

Vid återvinningen av batterier och ackumulatorer är det bra att tänka på säkerheten. Produkter som läcker ska läggas i plastpåsar och polerna på litiumackumulatorer och -batterier ska tejpas över. Bara ackumulatorer och batterier som är helt urladdade ska läggas i insamlingslådorna. Riktig och säker återvinning förhindrar brandrisk och läckage av farliga ämnen.

Återvinningen av bärbara batterier och ackumulatorer underlättades 2008, då detaljhandeln ålades att avgiftsfritt ta emot dem från konsumenterna. Produkter som ska återlämnas är förutom traditionella batterier även olika slags laddningsbara batterier för hobbybruk och verktyg. Till bärbara batterier och ackumulatorer räknas inte startbatterier till bilar eller ackumulatorer som används inom industrin. Startbatterier till bilar ska återlämnas till den affär där de köpts.

Finländarna är aktiva med att återvinna batterier och ackumulatorer. Av de batterier och ackumulatorer som släppts ut på den finländska marknaden av registrerade producenter återvanns 45 % år 2009. Även om alkalibatterier inte är problemavfall är det bättre för naturen att de återvinns, eftersom de innehåller material som kan användas som råvara för industrin. I de populära alkalibatterierna kan ända upp till 80 % av materialet återanvändas.

När man lämnar batterier och ackumulatorer i de röda insamlingslådorna är det bra att komma ihåg några grundläggande regler för att återvinningen ska vara säker:

Batterier och ackumulatorer som läcker ska läggas i plastpåsar. Läckande ackumulatorer och batterier kan utgöra en risk vid återlämningen. Om en ackumulator eller ett batteri läcker kan farliga ämnen komma i kontakt med huden eller också kan ämnena skada insamlingslådan.

Polerna på litiumackumulatorer och -batterier ska tejpas över. Genom att tejpa över polerna på litiumackumulatorer och -batterier kan man förhindra brandrisk till följd av kortslutning. Litiumackumulatorer och -batterier känns igen på texten Li-Ion eller Li-Pol.

Bara ackumulatorer och batterier som är helt urladdade ska återlämnas. Om det finns laddning kvar i batteriet kan det uppstå kortslutning i det med temperaturstegring som följd.

I insamlingslådorna ska inga produkter läggas som inte hör dit. I insamlingslådan för bärbara batterier eller ackumulatorer får man t.ex. inte lägga bilbatterier, lampor eller skräp.

Köpmannen gör klokt i att beakta eventuella risker redan vid placeringen av insamlingslådan. Det är bra att placera återlämningslådan för batterier och ackumulatorer på en plats som är synlig från kassorna och där det inte finns lättantändligt material i omedelbar närhet.

Förutom en säker återvinning är det också bra att tänka på att använda ackumulatorer och batterier på ett säkert sätt. Vid användningen av laddningsbara batterier ska laddningsinstruktionerna och -bestämmelserna följas. Man bör vara särskilt noga med att ladda batteriet i en apparat som uttryckligen är avsedd för den aktuella batteritypen.

Mer info:

Recser Oy,  Liisa-Marie Santakoski, tfn 010 249 1704, liisa-marie@recser.fi  www.recser.fi eller www.paristokierratys.fi

Tukes, överinspektör Jukka Lepistö, tfn  010 6052 460, jukka.lepisto@tukes.fi och överinspektör Marika Keskinen, tfn 010 6052 680, marika.keskinen@tukes.fi