Batterimärking

Märking av batterier och ackumulatorer

Batterier och ackumulatorer ska från och med 26.9.2008 vara försedda med symbol som avser separat insamling och tungmetallhalten. Även kapaciteten måste vara märkt på produkten från och med 26.9.2008. 

Batteriet eller förpackningen måste vara försedd med en bild på en överkryssad soptunna med hjul. Symbolen betecknar separat insamling som betyder att produkten inte får slängas i blandavfall.

Batterier eller deras förpackningar måste vara försedda med varningsmärke om tungmetallhalten. Dessa tungmetaller är särdeles skadliga för miljön.

Pb = innehåller bly
Cd = innehåller kadmium
Hg = innehåller kvicksilver

Beteckningar som anger kapacitet

I den ursprungliga förordningen 422/2008 förelade man att producenterna skall från och med 26.9.2009 beteckna batterier och ackumulatorer med en märkning som indikerar deras kapacitet.

27.8.2009 antog statsrådet emellertid förordningen ”Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer”, där bestämmelsen om producenternas förpliktelse att från och med 26.9.2009 förse bärbara batterier och ackumulatorer med en märkning som indikerar deras kapacitet upphävs. I förhållande till märkningar som indikerar kapacitet fick producenterna alltså tilläggstid.

Bär- och laddningsbara batterier och ackumulatorer måste förses med kapacitetsmärkning fr.o.m. 30.5.2012

Enligt den Europeiska kommissionens förordning 1103/2010 som gavs ut 29.11.2010 måste bärbara, sekundära, d.v.s. laddningsbara, batterier och ackumulatorer vara försedda med kapacitetsmärkning fr.o.m. 30.5.2012.

Laddningen bör enligt förordningen uttryckas i milliamperetimmar (mAh) eller amperetimmar (Ah) med en märkning som görs på batteriet eller ackumulatorn. I förordningen, som tillämpas direkt i alla medlemsstater efter övergångserioden, föreskrivs närmare om kraven på storlek och placering gällande märkningen.

Förordningen tillämpas inte alls till primära, bärbara batterier och ackumulatorer och sådana sekundära batterier och ackumulatorer som är inbyggda i eller konstruerade för att byggas in i apparater innan de levereras till slutanvändare och som inte är avsedda att avlägsnas enligt artikel 11 i batteridirektivet 2006/66/EG.